معرفی

مشخصات فردی

همایون حسنی بیدرونی

نام - نام خانوادگی : همایون   حسنی بیدرونی

پست الکترونیکی : h_hasani@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی شیمی- صنایع پتروشیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی شیمی- مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی انرژی- مهندسی سیستمهای انرژی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی شیمی

محل خدمت : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 8

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیأت علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378-06-01

همایون حسنی بیدرونی
همایون حسنی بیدرونی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- دانشکده فنی و مهندسی
مرتبه علمی :
    استادیار
^